ทำไมต้องโฮมเนตแบรนด์

Admin 0 0000

 โฮมเนตแบรนด์เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นภูมืปัญญา และทำให้เห็นประโยชน์กล่าวคือ. 1. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง  2. สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  3. สามารถนำทรัพยากร วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น  4. เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการบริหารจัดการ  5. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเพิ่มความสามัคคีกันของคนในชุมชน  6. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น   ...

read more