ทำไมต้องโฮมเนตแบรนด์

Admin 0 0000


 โฮมเนตแบรนด์เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นภูมืปัญญา และทำให้เห็นประโยชน์กล่าวคือ.

1. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง 
2. สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
3. สามารถนำทรัพยากร วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น 
4. เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการบริหารจัดการ 
5. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเพิ่มความสามัคคีกันของคนในชุมชน 
6. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น