สมาชิก

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กลุ่มตัดเย็บชุดมุสลิมและผ้าคลุมผมสตรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มพรรณไม้ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มคนงานสมานฉันท์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

กลุ่มหัตถกรรมทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

กลุ่มชุมชนผลิตกระเป๋าผ้าและเครื่องหนัง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กลุ่มทอผ้า ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนสันกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านครพิงค์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

กลุ่มอุษาตุ๊กตา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กลุ่มทอผ้าบ้านบึงหัวแหวน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชนเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกรีไซเคิล ชุมชนเทพารักษ์ 5 อำเภอเมือง ขอนแก่น

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าครามโนนเรือ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

กลุ่มเย็บรองเท้าร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้า ชุมชนประดิษฐโทรการ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สหกรณ์บริการเครือข่ายตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จำกัด กรุงเทพฯ

กลุ่มจักสานพลาสติกรีไซเคิล ลำพะอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

กลุ่มอาชีพเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะ