การดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของสมาชิกภายใต้แบรนด์โฮมเนท

Admin 16 August 2017

31 มีนาคม 2560 สมาชิกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของสมาชิกภายใต้แบรนด์โฮมเนท ณ ศูนย์การประชุมรัชนี แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ