วิสาหกิจเพื่อสังคม

Last Updated on 19 October 2017

สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ “Homenet Thailand” ได้พัฒนากรอบในการพัฒนาสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ไว้ดังนี้
  1. เป็นกิจการที่มีผลการดำเนินการทางธุรกิจที่ดีมีความมั่นคง ยั่งยืน สมาชิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน และมีตลาดรองรับที่แน่นอน
  2. ดำเนินการโดยยึดหลักการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) โดยประกันว่าสมาชิกจะสามารถขายสินค้าที่ผลิตได้ในราคาที่ยุติธรรมในขณะที่ผู้บริโภคก็จะสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาที่สมเหตุสมผล  ช่วยลดและขจัดปัญหาการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
  3. มีการจ้างงานผู้ขาดโอกาส เช่น แรงงานหญิง ผู้พิการ แรงานสูงอายุ ในสัดส่วนที่สูงและเป็นธรรม
  4. มีโครงสร้าง และการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ ความเป็นเจ้าของ ของสมาชิก
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมที่จัดให้โดยกลุ่มและที่จัดโดยภาครัฐ
  6. จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่น อาหารปลอดสารพิษอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  7. มีกลไกการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้