วัตถุประสงค์

Last Updated on 19 October 2017

1.พัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนารายได้และสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่สมาชิก
2. ส่งเสริมให้เกิดการหนุนช่วยและเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิต บนหลักการเศรษฐกิจแห่งความเกื้อกูลและสมานฉันท์ (Solidarity Economy)
3. สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมกันของสมาชิกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ